Leerprogramma

Hogeschool van Hall Larenstein heeft in 2017 een nieuwe opleiding gestart, Management van de Leefomgeving. Een van de fundamenten van deze opleiding is de Natuurlijke Alliantie. De leergang is vormgegeven via het ‘leerprogramma Natuurlijke Alliantie’. Dit is gedaan in opdracht van de provincie Gelderland.

Opzet van de leergang

Het leerprogramma is gebaseerd op 2 pijlers. Naast de natuurlijke alliantie is als tweede pijler een leergang ontwikkeld. De drie fundamenten van de natuurlijke alliantie zijn in de voorgaande hoofdstukken behandeld. Dit hoofdstuk gaat over de fundamenten van de leergang:

  • Bewustwording
  • Praktijkcasussen
  • Transitie

Bewustwording

De maatschappij verandert razendsnel, onder meer als gevolg van internationale ontwikkelingen (zoals klimaatverandering) waar we maar weinig vat op hebben. Dit vraagt (en eist) bewustwording van de effecten en gevolgen van de veranderingen en de daaraan gerelateerde urgentie. Ook is van belang dat betrokkenen zich bewust zijn dat voor adequate oplossingen een andere aanpak en rolopvatting nodig is. Belangrijk in die aanpak is dat wordt uitgegaan van de mogelijkheden en beperkingen van het natuurlijk systeem én dat de systeembenadering centraal staat.

Praktijkcasussen

Als leidraad voor het leerproces wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van actuele vraagstukken en praktijkcases. Cases nodigen uit tot onderzoek om de samenhang te doorgronden en bieden een concreet handelingsperspectief. Het kan betrokkenen de motivatie geven om in actie te komen. Daarnaast geven cases een goed beeld van de partijen die belangen en doelen hebben bij de ontwikkeling van een gebied. Ze stellen ons in staat om samenwerkend te leren, te reflecteren en het collectief denkvermogen te benutten. Om samenhang te creëren kan dat ook een doorlopende opgave zijn die in meerdere modules terugkomt.

Narratief

De maatschappelijke transitie onderschrijft de noodzaak van kennisoverdracht en doorgaande leerprocessen. Kennisoverdracht gaat grotendeels via verhalen en beelden. Feitelijke informatie alleen is niet genoeg. Zeker als er een politieke lading aan de kennis zit is het van belang die kennis te voorzien van betekenisvolle anekdotes, beelden, succesverhalen en “bloopers”. Door deze wijze van reflectie wordt ervoor gezorgd dat feitelijke informatie beter verinnerlijkt wordt. In het leertraject wordt erop gestuurd dat de feitelijke (wetenschappelijke) informatie wordt verbonden met (eigen) verhalen en beelden.