Uitwerking leerprogramma

Tenslotte wordt het leerpogramma voorbereid en uitgewerkt. Het betreft nog 4 stappen:

Casussen uitwerken

Aangezien praktijkcases centraal in het leerprogramma is het van belang dat in samenspraak de casus of casussen worden benoemd en uitgewerkt. Bespreek in deze stap welke casus of casussen in het leerprogramma behandeld kunnen worden. Bepaal de geschiktheid ervan aan de hand van de complexiteit en de beschikbaarheid van materiaal inzake de casus. Zo nodig moet materiaal nader worden uitgewerkt/voorbereid. Daar moeten dan concrete afspraken over worden gemaakt.

Leeromgeving bepalen

Spreek af wat de locatie is waar het leerprogramma wordt uitgevoerd. Dat kan intern maar vaak is extern handiger, bijvoorbeeld op Hogeschool Van Hall Larenstein.

Leeractiviteiten uitwerken

Doel van deze stap is om de werkvormen en daaraan gerelateerde lesactiviteiten te benoemen en uit te werken. Als leidraad voor het leerprogramma worden de eerder besproken procesgang met 7 dialogen gehanteerd. Daarnaast kan gedacht worden aan veldbezoek, excursies, interviews, referentiestudies en dergelijke.

Lesmaterialen voorbereiden

Tot slot dienen de materialen en bronnen die naast de casussen nodig zijn voor het leerprogramma zoals uitgewerkte opdrachten, powerpoints, kaartmateriaal, hand-outs, handleidingen en dergelijke voorbereid te worden.