Werktuigen

Systeemplanning is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Als je een auto bestuurt hoef je ook niet alles te weten van motor en veiligheidssysteem. Via de werktuigen van de auto, zoals gas- en rempedaal, kun je de auto besturen en je doel bereiken.

Werktuigen van de AlliantieBenadering

Onder het tabblad info staan de werktuigen van de AlliantieBenadering  gegroepeerd Infobronnen, Tools en Voorbeeldplannen.

Informatiebronnen

Veel informatie is te vinden op het internet, als je maar weet waar het staat! De AlliantieBenadering maakt onder andere veel gebruik van:

BRO/ PDOK, zie www.pdok.nl
Binnen de Basisregistratie Ondergrond (BRO) zijn landelijke data beschikbaar op gebied van onder andere bodemsoorten, geomorfologie en water. Op dit moment lijkt vooral de geomorfologische kaart een waardevol onderdeel voor ruimtelijke beleid en planning. Te gebruiken voor: urgentie en systeemanalyse

Klimaateffectatlas (KEA), zie www.klimaateffectatlas.nl
De KEA geeft inzicht in de effecten van de klimaatveranderingen in Nederland. De atlas is goed bruikbaar om snel een indicatie te krijgen van klimaateffecten in een specifiek gebied of regio.

De atlas is gebaseerd op modelberekeningen, het is daarom altijd verstandig om te kijken of er meer gedetailleerde informatie te krijgen is bijvoorbeeld uit een stresstest van een gemeente of een waterschap. Te gebruiken voor: urgentie en systeemanalyse

Groenblauwe netwerken, zie www.groenblauwe-netwerk.nl
De website groenblauwe netwerken geeft voorbeelden en vuistregels voor ontwerp en aanleg van groenblauwe maatregelen. Te gebruiken voor: urgentie, ambities, gebiedsopgaven op zowel beleids- als inrichtingsniveau

Tools

Er zijn al een paar goed werkende tools van de AlliantieBenadering, met name van de Natuurlijke Alliantie. Deze alliantie is  het meest toegepast. Voorbeelden zijn :

Stadsgeneses, zie www.stadsgenese.nl
Veel steden hebben specifieke en technische kennis en informatie over hun ondergrond, maar hebben te weinig begrip en kennis over de over de bodemsoorten onder de stad en over de relatie van die bodem met de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Stadsgeneses voorzien in deze leemten. Te gebruiken voor: urgentie, systeemanalyse, ambities, gebiedsopgaven en afstemming planprocessen

Gidsmodellen, zie www.gidsmodellen.nl
We onderscheiden in Nederland 10 landschapstypes. Voor ruimtelijke planning en klimaatadaptatie is de ondergrond van groot belang, voor elk van die 10 landschapstypes is een gidsmodel voorhanden.

Een gidsmodel is een beeldend schema van een van die landschapstypes. Het plaatje laat zien welke onderdelen van bodem, water en groen voorkomen in dat landschapstype en hoe hun onderlinge relatie is. Ze zijn gemaakt op regionaal niveau én op stadsniveau, daarmee kan de samenhang van de opbouw van een regio met de opbouw van een stad worden toegelicht.

De basistekeningen zijn een abstractie van het specifieke landschap, daarnaast worden suggesties gegeven van maatregelen op gebied van klimaatadaptatie en ecosysteemdiensten. Te gebruiken voor: urgentie, systeemanalyse, ambities, gebiedsopgaven

Voorbeeldplannen

Fotobank NA, zie: www.fotobankna.nl
Het tonen van foto’s van concrete praktijksituaties is voor veel betrokkenen cruciaal om kansen en problemen van systeemplanning en klimaatadaptatie te begrijpen. De fotobank NA geeft ca 550 voorbeeldfoto’s, die gratis te gebruiken zijn. Er zijn 3 categorieën: inspiratie, schadebeelden en bloopers. Te gebruiken voor: urgentie, ambities, gebiedsopgaven op zowel beleids- als inrichtingsniveau.

Mix van werktuigen

Systeemplanning is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Als je een auto bestuurt hoef je ook niet alles te weten van de boutjes en de moertjes. Via de werktuigen van de auto, zoals gas- en rempedaal, kun je de auto besturen en je doel bereiken. Onder het tabblad info staan de werktuigen van de AlliantieBenadering gegroepeerd Infobronnen, Tools en Voorbeeldplannen.